ДИСКОВИЙ ЛУЩИЛЬНИК SWIFTERDISC XO 6000 F – АГРЕГАТ, ЯКИЙ ЗАСЛУГОВУЄ НАЙВИЩОЇ ОЦІНКИ

0

Так у СК «Миколаївський» Менського району Чернiгiвської областi оцiнили дисковий лущильник SWIFTERDISC ХО 6000 F виробництва чеської компанiї Bednar.

Селянський кооператив «Миколаївський» має у своему  розпорядженнi  приблизно 5 тис. га, на яких вирощують переважно зерновi й технiчнi культури. Тут добре розумiють, що невiдємною складовою будь-якої техно­ логiї є сучасна надiйна i продуктивна технiка, вiд якої залежать якiсть та своєчаснiсть виконання технологiчних оттерацiй. Саме тому в господар­ствi для обробiтку грунту i пiдготовки його до сiвби застосовують багатофункцiональний та високопродуктивний дисковий лущильник SWIFTERDISC ХО 6000 F. Агрегат iдеально впи­сується в технологiї, що їx використовують aгpa­piї. Пiсля пiдготовки грунту цими агрегатами виконують сiвбу насiння

Розмовляемо з власником господарства Євге­ном  Тимофеевим. Дисковий лущильник SWIFTERDISC ХО 6000 F – це перша в нашому господарствi машина виробництва комттанi’i Bednar, але, сподiваемося, не  остання, –  каже вiн. – Придбали ми цей агрегат у компанiї TITAN MACHINERY. До речi, з цим постачальником тех­нiки ми працюємо вже кiлька рокiв, i за цей час. Придбали два зернозбиральнi комбайни CASE IH Axial-Flow, п’ять тракторiв Case IH Magnum , культиватор CASE IH Tiger-Mate, самохiдний об­прискувач Case IH Patriot та глибокоро зпушувач Case IH Ecolo Tiger.

ДИСКОВИЙ ЛУЩИЛЬНИК SWIFTERDISC XO 6000 F – АГРЕГАТ, ЯКИЙ ЗАСЛУГОВУЄ НАЙВИЩОЇ ОЦІНКИ

Власник господарства Євген Тимофеєв

Ранiше ми багато чули про грунтообробну та посiвну технiку виробництва Веdпаг, але довrо не наважувалися її придбати. Одного разу, вiдвiдую­чи аграрну виставку,  фахiвцi  нашого  господар­ства детально ознайомилися з цiєю технiкою, i пiзнiше спробували на  демонстрацiйних  показах цiєї машини у польових умовах. Вони були вра­женi якiстю виготовлення технiки,  i  після  цього ми без вагань вирiшили придбати дисковий лу­щильник SWIFTERDISC ХО 6000 F шириною за­хвату 6 м.

Цю машину в господарствi застосовують на рiзноманiтних операцiях iз пiдготовки грунту та пiд рiзнi культури. SWIFTERDISC ХО 6000 F при­датний для роботи за технологiями як полицево­го, так i мiнiмального обробiтку грунту. Лущиль­ник укомплектований ножовим катком, двома рядами конiчних вирiзних зносостiйких дискiв i сталевим прикочувальним котком. Працюючи на швидкостi до 15 км/год, за змiну агрегат оброб­ляє приблизно 100 га. Вiн успiшно виконує лу­щения стернi, передпосiвний обробiток грунту, вирiвнювання поверхнi поля та ушiльнення грун­ту. Такого унiверсального дискового грунто­-обробного агрегату в господарствi ще не було.

Дисковий лущильник SWIFTERDISC ХО 6000 F досить економiчний у роботi. Працюючи в агре­гатi з трактором CASE Magnum 340, за глибини обробiтку 4 см i довжини гонiв близько 500 м, па­лива витрачається 4,5  –  5,0  л/га,  а  за  глибини 10 см та тих самих виробничих умов витрата па­лива дорiвнює 6,5  –  7,0 л/га. Потужностi двигуна й тягового зусилля трактора цiлком достатньо, аби агрегат  развивав  робочу  швидкiсть   12   – 15 км/год. Навiть на пiдвищенiй швидкостi лу­щильник рухається м’яко та плавно, без ривкiв i вiбрацiй, зокрема завдяки тому, що кронштейни дискiв крiпляться до рами за допомогою гумових аморти заторiв, якi гасять удари й поштовхи. Це не лише забезпечує плавнiсть i рiвномiрнiсть руху, а й дає змогу подовжити термiн служби дискiв та рами машини. Особливо це вiдчутно на дiлянках iз нерiвним мiкрорельєфом поля.

– Агрегат працює просто чудово, – далi веде розмову Євген  Миколайович.  –  Унiверсальнос­тi йому додає ножовий коток, який подрiбнює пiсляжнивнi рештки у двох напрямках. Одна з переваг застосування цього лущильника пiсля збирання кукурудзи чи соняшнику полягає в інтенсивному подрiбненнi стебел, що сприяє швидкому їх розкладанню. Крiм того, подрiб­нення й перемiшування залишкiв сидеральних культур виконується iз достатньою ретельнiстю. Диски дiаметром 520 мм обертаються з великою швидкiстю та iнтенсивно подрiбнюють рос­линнi рештки попередника. Конiчна форма дис­кiв забезпечує вiдмiнне кришiння грунту. Пiсля проходження двох рядiв дискiв подрiбненi решт­ки змiшуються з грудочками землi, а поверхня вирiвнюється.   Завдяки  гумовiй  пiдвiсцi  дискiв досягається вiдмiнне копiювання поверхнi. Заднiй     ущiльнювальний коток    дiаметром 550 мм однаково добре справляється з подрiбненням грудок i вирiвнюванням грунту, надаючи йому оптимальної щiльностi. Коток прикочує по­верхню, додатково подрiбнює грудки, вирiвнює i доводить верхнiй шар грунту до дрiбногрудкува­того стану, що сприяє кращому та рiвномiрному проростанню насiння.

Пiд час перебування у господарствi ми поспiл­кувалися також iз трактористом Сергiєм Хру­щем, який працює з дискович лущильником SWIFTERDISC ХО 6000 F, i записали його розпо­вiдь. «До того як господарство придбало цей агре­гат, ми використовували рiзну грунтообробну тех­нiку, тож маємо з чим порiвнювати. Дисковим лу­щильником SWIFTERDISC ХО 6000 F ми вже обробили приблизно 5 тис. га, i жодної вiдмови не було. На iнших агрегатах пiсля обробiтку кожної тисячi гектарiв доводилося замiнювати практично всi пiдшипники  на  дискових  батареях  та  котках. А на цьому лушильнику я щозмiни лише  змащую всi точки,  передбаченi  конструкцiєю  машини, хоча вiдповiдно до iнструкцй з експлуатацiї зма­щування можна виконувати значно рiдше. Для ви­ конання щозмiнного технiчного обслутовування витрачаю не бiльше 15 – 20 хвилин. іншого обслу­говування агрегат не потребує».

ДИСКОВИЙ ЛУЩИЛЬНИК SWIFTERDISC XO 6000 F – АГРЕГАТ, ЯКИЙ ЗАСЛУГОВУЄ НАЙВИЩОЇ ОЦІНКИ

Тракторист Сергій Хрущ

Лущильник зручно експлуатувати й просто ре­гулювати,  –  продовжує  пан  Сергiй.  Залежно вiд культури-попередника й умов поля його легко налаштувати на потрiбну глибину обробiтку – завдяки обмеженню довжини штока  гiдроцилiн­дра. Для цього використовуємо так званi клiпси. Знявши зi штока одну клiпсу, диски заглиблюють приблизно на 1,5 см, i  навпаки ,  встановивши клiпсу – вимiлюють. Максимальна rлибина об­робiтку на полях господарства становила 12 см, мiнiмальна – 4 см.

На завершения розмови власник господарства вiдзначив роботу сервiсної служби компанiї TIТAN MACHINERY. «Щойно ми отримали SWIFTERDISC ХО 6000 F, до нас прибули сервiснi спецiалiсти, виконали необхiдне дозбиранняма­ шини, провели навчання наших механiзаторiв, зробили пробний запуск агрегату. Лише переко­ навшись, що машина працює належним чином, i до фахiвцiв запитань немає, вони залишили гос­подарство. Можна лише побажати, аби так пра­цювали сервiснi служби всiх компанiй».