ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ВПЛИВУ МІКОТОКСИНІВ НА СВИНЕЙ

0

Проблема мікотоксикозів тварин завжди є актуальною, тому що їхнього негативного впливу уникнути важко. Частину мікотоксинів продукують мікроскопічні гриби на полях під час росту та розвитку рослин (Fusarium, Ergot та ін.), деякі – утворюються під час зберігання кормів та годівлі тварин (Aspergillius, Penicillium).

МІКОТОКСИНІВ

Багато наукових даних щодо впливу мікотоксинів на тварин, попередження наслідків та економічного впливу вже накопичено, але наука ніколи не зупиняється, тому нова інформація від світових дослідників надходить постійно. Бути в курсі останніх досліджень та результатів дуже важливо для прийняття правильних рішень під час щоденного виробничого процесу та розробки власної стратегії запобігання й боротьби з мікотоксикозами свиней. Декілька цікавих дослідів ми розглянемо нижче.

1. Вплив низьких рівнів афлатоксинів у кормах та застосування екстракту модифікованої стінки дріжджів на ріст та здоров’я поросят на дорощуванні (Yawang et al., 2015, Animal Nutrition 1 (2015) 177–183).

Дослідження американських вчених полягало у вивченні впливу кукурудзи, природно забрудненої афлатоксинами (АФ) на низькому рівні (нижче від допустимого рівня), на показники росту й здоров’я молодняку свиней та ефективність кормової добавки адсорбенту (КД) на основі клітинної стінки дріжджів, що складається із β-глюканів і мананнолігосахаридів у профілактиці мікотоксикозів. Свині (60 кнурців та 60 свинок масою 6,02 ± 0,83 кг) були випадково розподілені на 4 групи в 10 кліток (по 5 кнурців та 5 свинок у групі). Поросята отримували експериментальні раціони протягом 5 тижнів. Першим досліджуваним з кормових чинників був АФ (0 або 20 мкг/кг кор- му), другим – КД (0 або 2 г/кг корму). Споживання кормів та масу тіла вимірювали щотижня, а зразки крові були використані для визначення кількості клітин крові, імуноглобуліну G (IgG), фактору некрозу пухлини (TNF-a), статусу окислювального ушкодження та серологічної оцінки здоров’я печінки. Встановили, що афлатоксин зменшував кількість тромбоцитів (від 247,4 до 193,5 103/мл), також спостерігали тенденцію до збільшення рівня альбуміну (від 3,46 до 3,63 г/дл), співвідношення альбуміну: глобуліну (2,09–2,37) та Ca (10,79–10,97 мг/дл). Кормова добавка на основі клітин дріжджової стінки збільшувала середньодобові прирости маси тіла тварин (від 493 до 524 г/д) та споживання ними корму (із 796 до 846 г/д), тоді як конверсія корму не зазнала впливу, також тенденцію до збільшення мав рівень альбуміну (від 3,46 до 3,63 г/дл). Вивчення впливу афлатоксину та адсорбенту на рівень гемоглобіну, гематокрит і кількість тромбоцитів показало, що КД збільшувала їхній рівень за згодовування поросятам забрудненого афлатоксином корму. Вивчення впливу на азот сечовини та відношення вмісту азоту сечовини крові до креатиніну показали, що КД додатково знижувала їхні рівні, коли корми були забруднені АФ. Тож низький рівень АФ – 20 мкг/кг (нижчий від того, що дозволено мати в раціонах свиней) – порівняно з контролем мав незначний вплив на гематологію та не позначався на показниках росту, проте додавання 2 г/кг адсорбенту як джерела -глюканів і МОС до корму може поліп- шити споживання корму та ріст свиней.

2. Антиоксидантна здатність слизової оболонки кишківника поросят на дорощуванні за згодовування раціону, що містить фузаріотоксини, та ефективність комерційних кормових добавок (Le Thanh B. V. et al., 2015, Can. J. Anim. Sci. 95: 569575).

Канадські дослідники вивчили здатність комерційних кормових добавок запобігати окисному пошкодженню кишківника поросят дезокси- ніваленолом (ДОН). 60 поросят (маса 6 ± 0,5 кг) розподілили випадковим чином на 6 груп: 1 – контроль (<0,5 мг/кг ДOН), 2 – збагачений ДOН раціон (4 мг/кг ДOН) та чотири групи зі збагаченим ДOН раціоном плюс добавки: 3 глюкоманнан (ДОН + ГМ), 4 – дріжджі, живі бактерії, ферменти та рослинний екстракт (ДOН + ДБФ), 5 – алюмосилікат (ДOН + АС), 6 – суміш консервантів (ДOН + К). Концентрацію малонового діальдегіду (MДA), активність глутатіонпероксидази (ГП), каталази (КAT) і супероксиддисмутази (СOД) у тонкому кишківнику вимірювали за 14 днів після досліду. Раціон із додаванням ДOН збільшував вміст МДА в тонкій кишці, зменшуючи КАТ у тонкій кишці та СОД у поздовжній, а також збільшував ГП у поздовжній кишці. 

2

Мікотоксини навіть у низьких дозах можуть погіршувати здоров’я та продуктивність свиней

 

Юлія Дворська, канд. вет. наук, доцент, Сумський НАУ