Механічні чи пневматичні сівалки – які ліпші?

0

Станіслав Смолінський, канд. техн. наук, доцент, НУБіП, Альона Смолінська, економіст, Віктор Марченко, канд. техн. наук, Agroexpert (Україна)

 

Однією з умов забезпечення високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур є якісна сівба, яку виконують із застосуванням високоефективної посівної техніки.

Перед аграріями стоїть важливе, але непросте завдання – вибір «правильної» сівалки. При цьому необхідно враховувати культуру, яку висіватимуть, спосіб сівби, технічні характеристики сівалок, ширину міжрядь та норму висіву насіння. Важливими також є виробничо-господарські умови вирощування культури, зокрема прийнята у господарстві система землеробства та величина посівних площ. У разі потреби сівби декількох культур варто звернути увагу на універсальність сівалки. Під час вибору сучасної посівної техніки, крім усього зазначеного, аграрії повинні брати до уваги належний технічний сервіс, а також адаптованість техніки до умов роботи. Серед головних характерних ознак сучасних сівалок є їхня надійність та якість сівби.

Сьогодні на ринку сільськогосподарської техніки представлені сівалки і посівні комплекси відомих фірм-виробників, які різняться між собою параметрами технічних характеристик, хоча конструктивні ознаки в усіх машин подібні.

Типова посівна техніка

Одним із основних критеріїв, за яким більшість виробників посівної техніки класифікують сівалки, є тип висівної системи. За цією ознакою сівалки бувають механічні або пневматичні. Для забезпечення якісної й ефективної сівби на великих площах можна застосовувати сівалки суцільної сівби із механічним висівним апаратом без та з встановленням пневматичної системи подавання насіння до сошників.

Залежно від агрофону, по якому виконується сівба, посівні машини поділяють на рядкові сівалки для сівби в попередньо оброблений ґрунт, посівні комплекси, які за один прохід обробляють ґрунт і висіють посівний матеріал, та стерньові сівалки для сівби у ґрунт без попереднього обробітку. При цьому сівалки можуть забезпечувати рівномірне розподілення насіння площею поля або точну сівбу з укладанням посівного матеріалу у борозенку.

За функціональним призначенням сівалки поділяють на зернові та просапні. До того ж деякі типи сівалок можуть мати універсальне призначення з можливістю сівби певних культур, на відміну від спеціальних, що виконують сівбу окремої культури (наприклад бурякові). Оскільки в нас немає спеціалізованих господарств, які б вирощували певні культури, зростає потреба аграріїв в універсальній посівній техніці.

Не менш важливою ознакою класифікації є також компонування сівалок, які можуть мати моноблокову, секційну і роздільно-агрегатну схеми. Сьогодні найбільшого поширення серед механічних зернових сівалок набула моноблокова, водночас як для просапних пневматичних – секційна, а посівні комплекси переважно обладнані роздільно-агрегатною схемою компонування.

Серед основних недоліків моноблочної схеми сівалок є велика матеріаломісткість, висока нерівномірність розподілення насіння за малих норм висіву й значний тяговий опір, а для роздільно-агрегатної схеми – також досить висока нерівномірність сівби за низької посівної норми, значне пошкодження насіння під час транспортування повітряним потоком, а також можливість винесення вологи з ґрунту повітряним потоком із зони закладання насіння.

Одночасно із сівалками поширення набувають багатофункціональні ґрунтообробно-посівні агрегати, які довели свою ефективність особливо під час сівби зернових і зернобобових культур за традиційної, мінімальної та нульової технологій обробітку ґрунту. Такі комплекси зазвичай складаються із ґрунтообробного блока (переважно для передпосівного обробітку – наприклад, дискова борона, культиватор, ротаційна борона тощо) і посівного (пневматичного) модуля, які за потреби можна використовувати окремо, звісно, за попереднього їх роз’єднання. Для роботи таких посівних комплексів та комбінованих агрегатів використовують енергетичні засоби з потужністю двигуна понад 200 к.с.

За застосування новітніх ресурсоощадних технологій у рослинництві особлива роль відводиться стерньовим сівалкам зернових культур, використання яких дає змогу отримувати високі врожаї зі збереженням і навіть підвищенням родючості ґрунтів, зменшенням витрат палива та терміну виконання сівби. Такі сівалки якісно виконують сівбу без попереднього обробітку, а оскільки одночасно з висівом насіння вносяться добрива та прикочуються посіви, то досягається зменшення ущільнення ґрунтів зі збереженням їхньої структури і вологи, що, своєю чергою, запобіє грунтовій ерозії.

Проаналізувавши технічні характеристики сучасної посівної техніки, можна стверджувати, що кількість рядків сівалок може становити від 6 до 48 (ще менша рядність може бути на селекційних варіантах). При цьому зернові сівалки виконують сівбу за ширини міжрядь від 12,5 до 35 см, найбільшого поширення в сучасних сівалках набуло міжряддя 15, 18 і 20 см. Найчастіше просапні сівалки можуть працювати з шириною міжряддя 45, 70, 90 см, а за потреби й іншою, яка змінюється на сівалках із секційною схемою компонування шляхом пересування секцій уздовж рами.

За меншоїй рядності сівалки зазвичай бувають начіпними, а за збільшення ширини захвату – напівначіпного і причіпного типів агрегатування із енергетичним засобом. Але аграрії майже не використовують сівалки з робочою шириною захвату понад 18 м, оскільки практикою доведена їхня недоцільність.

Завдяки збільшенню рядності, а отже, і робочої ширини захвату сівалки аграрії шукають спроби збільшення продуктивності процесу сівби. Хоча компромісним варіантом може бути застосування сівалок за більшої робочої швидкості або сівалок із централізованим бункером задля зменшення затрат часу на технологічне обслуговування посівних машин, і таким чином ефективнішого використання робочого часу.

Водночас на сучасних сівалках можливе відключення однієї або декількох секцій, що забезпечує ефективну сівбу на крайніх рядках і під час розвороту, незалежно від конфігурації поля із використанням обладнання глобальної супутникової системи позиціювання (GPS), а ефективність сівби досягається шляхом контролю й оперативного керування параметрами висівної системи – нормою висіву насіння, швидкістю руху посівного агрегату, дотриманням стикових міжрядь тощо.

Приводи висівних апаратів багатьох сівалок здійснюються від опорно-приводних коліс. Проте останнім часом як на механічних, так і на пневматичних сівалках почали широко використовувати гідравлічний або електричний привід із можливістю електронного регулювання частоти обертання висівних котушок, завдяки чому відбувається точніше дозування насіння різних культур за умови попереднього налаштування системи.

Механічні сівалки

Механічні зернові сівалки використовують для сівби зернових, зернобобових, фуражних, дрібнонасінних культур і трави за класичної, мінімальної технологій обробітку ґрунту та у шар мульчі. Вони можуть також висівати насіння інших культур, які за розміром і нормою висіву близькі до зернових (наприклад гречка, сорго, просо тощо). Для цього попередньо виконують налаштування висівного апарату на відповідну культуру.

Для сівби сучасні механічні сівалки обладнують висівними апаратами зі штифтовими та комірчасто-зубчастими котушками. Серед основних недоліків котушкового апарата є порційне подавання насіння внаслідок наявності на котушці ребер, що розділяють між собою жолоби, в які потрапляє насіння під час дозування. Це особливо відчутно за незначної норми висіву насіння. Хоча і за збільшення продуктивності висівного апарату порційність посилюється.

Загалом, для роботи котушкового висівного апарату характерним є і незначне пошкодження насіння. Для усунення цих недоліків виробники механічних сівалок довели доцільність застосування висівних апаратів із гвинтовими котушками, які дають змогу якісно дозувати посівний матеріал. На деяких марках посівних машин задля розширення можливостей варіювання норми сівби різних культур, на валу висівних апаратів встановлюють декілька різних котушок.

Серед позитивних ознак котушкових висівних апаратів є зручність регулювання, універсальність та можливість якісно працювати за нерівного мікрорельєфу поля. На дотримання встановленої норми висіву котушковими висівними апаратами впливає наявність зерна у насіннєвому бункері, оскільки лише за незначної кількості насіння на дні бункера може дещо відхилятися справжня кількість висіяного насіння від встановленої.

Кількістю висівних апаратів визначається рядність сівалки, а отже, її ширина захвату.У зв’язку з тим, що механічні рядкові сівалки переважно моноблокові, то ширина міжрядь у більшості машин такого типу є незмінною. Одним із можливих шляхів зміни ширини міжрядь для таких сівалок є перекриття висівних апаратів, а збільшення ширини захвату досягають шляхом формуванням широкозахватних посівних агрегатів із застосуванням зчіпок або багатосекційних агрегатів із шарнірним з’єднанням секцій. Перевагою такого варіанта є якісне копіювання поверхні поля та забезпечення рівномірності сівби за глибиною закладання насіння.

Механічні сівалки хоча й є простішими у роботі та обслуговуванні, але останнім часом на ринку сільськогосподарської техніки більший попит мають пневматичні.

Пневматичні сівалки

Для сівби насіння різних культур, як просапних (наприклад, кукурудза, соняшник, цукрові буряки тощо), так і культур суцільної сівби, використовують універсальні пневматичні сівалки. Їхні висівні апарати особливо якісно працюють із дражованим і каліброваним насінням, хоча високої якості сівби можна досягти висіваючи й звичайне насіння.

Пневматичні сівалки працюють як за різноманітних технологій обробітку ґрунту, так і в шар мульчі. Серед основних причин популярності пневматичних сівалок можна назвати можливість їхнього застосування у комплексі із ґрунтообробним агрегатом, що дає змогу за один прохід виконувати як обробіток ґрунту, так і сівбу. Серед просапних пневматичних сівалок найбільшого поширення набули 8- і 12-рядні варіанти начіпного типу.

Більшість просапних сівалок, які виготовляють провідні виробники посівної техніки, обладнані пневматичними висівними апаратами, здатними висівати насіння різних культур і фракцій за мінімального пошкодження порівняно з механічними апаратами. Пневматичні висівні апарати якісніше працюють за належної чистоти посівного матеріалу, хоча розмір насіння не надто впливає на ефективність роботи, а от на ефективність роботи механічних сівалок більший вплив матимуть саме розмірні фракції насіння.

Посівні машини із пневматичним висівним апаратом комплектують висівними дисками з різною кількістю і розміром отворів (деякі виробники для маркування використовують різнокольорове забарвлення дисків). Крім того, за сходження із поверхні диска висівного апарата та потрапляння насіння на дно борозни галопування майже немає, а це забезпечує рівномірніше розподілення насіння. Пневматичні висівні апарати завдяки їхнім незначним габаритам можна монтувати безпосередньо над сошником на посівній секції без застосування додаткового елемента – насіннєпроводу.

До особливостей дозування насіння пневматичними висівними апаратами можна віднести також якісніше захоплення й утримання насіння в отворах дисків, хоча за певних обставин виникає потреба видалення лишнього насіння чи вимкнення незаповнених отворів (так звані двійники та пропуски). Основною причиною пропусків або «двійників» насінин (тобто коли до отвору висівного диска не пристала жодна насінина або пристали одночасно дві) є використання насіння різних розмірів і форми.

Вирішити цю проблему можна за попереднього налаштування висівних апаратів сівалок на посівний матеріал різного фракційного складу на спеціальних стендах або застосовувати спеціальні відсікаючі пристрої. Також велике значення має калібрування насіння та його розподілення на фракції. Тож за застосування пневматичних висівних апаратів слід пам’ятати про їхню чутливість до форми насіння, оскільки пласка його форма, а також збільшення частоти обертання висівних дисків призводить до суттєвого зниження якості сівби.

У схемі пневматичних посівних комплексів із центральним бункером використовують загальні дозувальні пристрої котушкового типу з поділом між сошниками вертикальною або горизонтальною розподільною головкою і транспортуванням посівного матеріалу до сошників повітряним потоком.

Під час застосування пневматичних сівалок точної сівби насіння не пошкоджується, сівба відбувається точно й рівномірно без тертя та за більшої швидкості роботи посівного агрегату. Більшість пневматичних сівалок висівають насіння різних культур і розмірів без зміни дисків висівних апаратів.

Серед конструктивних особливостей пневматичних просапних сівалок є виготовлення їх за секційною схемою, що дає змогу легко змінювати ширину міжряддя і рядність посівної машини, а окрема секція ефективніше копіює нерівності поверхні поля, а отже, забезпечує рівномірну глибину загортання насіння.

Оптимальна відстань між насінням у рядку, а відтак і точніше його розподілення площею поля, точний контроль глибини висівання насіння й максимальна ефективність проростання за різних технологій землеробства досягаються за роботи пневматичної сівалки точної сівби. Такі сівалки доцільно використовувати як для сівби зернових та зернобобових культур, так і овочевих (огірки, квасоля тощо). Крім того, аграрії відзначають, що сівалка точної сівби забезпечує якісне та зручне збирання врожаю, але обов’язково сівбі має передувати якісний обробіток ґрунту. Стабільний рух сошників і рівномірніша сівба такими сівалками можлива лише за невисоких робочих швидкостей.

Обираючи сівалку, важливо не лише вивчати бренд, але й звертати увагу на робочі органи, якими обладнана посівна техніка.