АГРЕГАТИ ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ РІДКИМИ ДОБРИВАМИ

0
Віктор Марченко,канд. техн. наук,Agroexpert (Україна)

Найважливіше завдання під час застосування добрив – внести їх у достатній
кількості тоді, коли рослина найбільше цього потребує. Згідно з дослідженнями
та досвідом фермерів, одним із найкращих рішень для досягнення цієї мети
є внесення добрив безпосередньо в ґрунт, у прикореневу зону рослини.

На сьогоднішній день для підживлення по сівів українські господарства використо вують як тверді (гранульовані), так і рідкі  мінеральні добрива – КАС (карбамідно-аміачну  суміш), РКД (рідкі комплексні добрива), аміачну  воду тощо, які вносять внутрішньоґрунтово, без посередньо в прикореневу зону рослин. Досить  часто можна почути різні міркування з приводу  того, які з мінеральних добрив ефективніші:  тверді чи рідкі. Охарактеризуємо особливості за стосування рідких мінеральних добрив, які вно сять у прикореневу зону рослин.  

Раціональним та економічно ефективним є  внутрішньоґрунтове внесення рідких мінераль них добрив, яке збагачує ґрунт поживними ре човинами й забезпечує отримання високих уро жаїв. Внутрішньоґрунтове внесення рідких мі неральних добрив має низку переваг. Це  насамперед можливість внесення добрив у рід кій, тобто найдоступнішій для рослин формі, що  забезпечує, порівняно з твердими добривами,  на 10 – 15% краще засвоювання рослинами по живних речовин. 

Технологію внутрішньоґрунтового внесення  рідких мінеральних добрив у прикореневу зону  рослин можна використовувати під усі сільсько господарські культури, закладаючи добрива на  відповідну глибину. Спостереженнями встанов лено, що в умовах недостатнього зволоження за  переущільнення орного шару максимальна ефек тивність рідких мінеральних добрив досягається  саме за їх внесення у прошарок на оптимальній  глибині під конкретну культуру. Порівняно з гра нульованими, рідкі добрива сильніше зв’язуються  ґрунтом і не вимиваються атмосферними опада ми. Наприклад, азот аміаку краще утримується  ґрунтом, ніж амонійний азот твердих добрив. 

Виробництво гранульованих мінеральних доб рив є досить енергоємним та дорогим процесом,  який тісно пов’язаний із великими витратами  природного газу. Подорожчання газу на ринку  енергоносіїв ще більше позначається на вартості мінеральних добрив, і тоді використання рідких  добрив стає ще економічно вигіднішим. Тож  більш доцільним, з точки зору ефективності дії та  економічних показників, є внутрішньоґрунтове  внесення рідких мінеральних добрив у прикореневу зону рослин, що збагачує ґрунт поживними  речовинами та є запорукою високих урожаїв. Важливим позитивним моментом внутрішньо ґрунтового застосування рідких добрив, особ ливо азотних, є дезінфекція ґрунту. Значна час тина шкідників відкладають свої личинки саме у  ґрунті, на глибині оброблюваного шару. Внесен ня аміачної води чи інших рідких добрив на гли бину 10 – 20 см дає змогу знищувати личинки  шкідників та збудників хвороб, і тим самим ство рити безпечніші умови для проростання насіння,  росту й розвитку культурних рослин, а також  зменшити кількість хімічних обробок посівів  протягом вегетації рослин. 

Як бачимо, переваги внутрішньоґрунтового  внесення рідких добрив порівняно з гранульова ними очевидні. Але так склалося, що у господар ствах із попередніх років залишилося значно  більше машин для внесення гранульованих міне ральних добрив, ніж рідких. Саме відсутність по трібної техніки здебільшого спонукає аграріїв  відмовлятися від використання рідких добрив.  Але поступово український ринок машин для  прикореневого внесення рідких мінеральних  добрив поповнюється необхідними високоефективними технічними засобами. Охарактеризуємо агрегати для внутрішньоґрунтового внесення рідких мінеральних добрив, які представлені на  вітчизняному ринку.

HF Agro з LOZOVA MACHINERY

Аплікатори для внесення рідких добрив HF 541 – інноваційний продукт, який з високою
точністю вносить добрива безпосередньо в посівне ложе або іншу необхідну зону.

На базі техніки LOZOVA MACHINERY створе ні та випробувані різні аплікатори вітчизняного  бренду HF Agro. Для випробувань використову вали низку техніки: дискові борони «Дукат»,  міжрядні культиватори «Сантим», зубові боро ни «Ліра» й інші агрегати виробництва LOZOVA  MACHINERY. 

При цьому аплікатор легко монтується як на  культиватори для міжрядного обробітку, для  підживлення рослин одночасно з механічною  боротьбою з бур’янами, так і на сівалки для внесення рідких добрив або бактеріальних препа ратів одночасно з сівбою, незалежно від вироб ника агрегатів. Монтаж аплікатора (та ємності  для добрив тощо) легко виконують без будь яких зварювальних робіт та без проведення додаткових змін у конструкції знарядь. Розмір ємності для добрива може становити  від 500 до 3000 л. Необхідну кількість добрив по стачає електричний насос із приводом від елек тричної мережі трактора. Максимальна продук тивність насоса становить 20,1 л/хв, а тиск –  4,14 бaр. Опційно може бути встановлено два  спарених насоси. 

Змінювати норму внесення добрив можна  двома способами. Перший – максимально про стий і бюджетний варіант за допомогою ШІМ регулятора в кабіні трактора та забезпечення  необхідної норми внесення підтриманням ста більної швидкості руху. Другим способом є ав томатична зміна з регулюванням завантаження  насоса системою самостійно, залежно від реаль ної швидкості руху за вбудованим датчиком GPS  і встановленою нормою внесення. 

Лінії постачання робочої рідини можна про кладати (за погодженням із клієнтом) під лапу, в  сошник та ін. Усі вузли й деталі обладнання ви готовлені з матеріалів, стійких до хімічно актив них агресивних мінеральних добрив та ультра фіолетового випромінювання. 

До комплекту системи входить бак, усі еле менти і трубопроводи гідравлічної комунікації,  система постачання робочої рідини, а також  система керування потоком. У якості опції по стачають систему контролю кожної секції з ін дикацією на моніторі у кабіні трактора; автома тичне підтримання встановленої норми внесен ня добрив незалежно від швидкості руху  трактора (за вбудованим датчиком GPS); збіль шення вдвічі норми внесення з автоматичною  підтримкою встановленої норми виливу неза лежно від швидкості руху трактора. 

ТОВ «Технополь агротехнології»

Український виробник аграрної техніки ТОВ  «Технополь агротехнології» пропонує аграріям су часні аплікатори-культиватори для внесення рід ких мінеральних добрив – причіпний CONCORD  та навісний CORD. Агрегати призначені для підживлення просапних і зернових культур, працю ють із міжряддям від 35 до 70 см. Підживлення від бувається завдяки локальному внесенню рідких  добрив точно під корінь рослини на глибину до  15 см. Робочий тиск у системі подавання добрив  створюється насосом Hypro продуктивністю 80  або 160 л/хв. Норма внесення добрив може зміню ватися у діапазоні від 30 до 500 л/га. Робоча швид кість агрегату – від 8 до 15 км/год. 

Причіпні аплікатори CONCORD виготовляють  у трьох модифікаціях із шириною захвату 6, 9 та  12 м, і комплектують технологічним резервуаром  для рідких добрив об’ємом 2500 л. Навісні агрегати CORD мають робочу ширину обробки 6 м. На  рамі цих машин можна встановлювати баки для  добрив об’ємом 500 або 1000 л. Залежно від шири ни міжрядь оброблюваних культур колія причіп них аплікаторів CONCORD може змінюватися  від 2500 до 2900 мм.  

На рамі аплікаторів CONCORD та CORD з інтервалом 35, 45 і 70 см розташовані робочі секції.  Кожна секція складається із дискового ножа, за яким розміщений долотоподібний сошник, позаду нього стоїть трубка, через яку на встановлену  глибину подається рідке добриво. Для якомога  точнішого копіювання рельєфу поверхні поля  кожна секція обладнана притискною пружиною.  

«РОПА Україна»

Компанія «РОПА Україна» налагодила випуск  агрегатів для внесення рідких добрив DRAGON,  які застосовують для підживлення культурних  рослин, перш за все кукурудзи, соняшнику, пшениці тощо, рідкими мінеральними добривами на  різних стадіях вегетації. Агрегати DRAGON виготовляють у трьох модифікаціях із шириною захвату 11,2; 16,8 та 18 м. Об’єм бака становить 6000 л. Машини DRAGON вносять рідкі добрива за до помогою ін’єкційного дозувального диска  DRAGON Spike. Диск виготовлений із нержавію чої сталі та має 12 форсунок, які можуть бути двох  типів – заточені або з тупим наконечником. В обох випадках проникна здатність досить висока: у робочому положенні на наконечник припа дає 20 кг. Притискне зусилля можна збільшити до  70 кг, але, як показує практика, достатньо 40 кг. 

Відстань між слідами сусідніх форсунок у ряду  становить 16 см. Міжряддя, з якими аплікатор  може вносити добрива, можна змінювати від  25 до 70 см залежно від способу сівби культури.  Для зміни міжряддя внесення необхідно механічно перемістити дозувальні диски на рамі машини.  Робочі голки машин DRAGON діють на ґрунт  менш агресивно, ніж розрізні диски аплікаторів.  Завдяки цьому їх можна застосовувати довше: на етапах, коли коріння повністю заповнило між ряддя чи під час весняного підживлення посівів озимої пшениці. Тобто за період вегетації можна  провести 2 – 3 підживлення. Цей спосіб також  дає змогу проходити дуже близько до рослини –  на відстані до 10 – 15 см від стебла.  

Кліренс робочих органів змінюється в межах  40 – 80 см за допомогою кліпсів на гідроцилін драх крил. Робочі секції кріпляться до рами через  гумові демпфери, які за критичних навантажень  підіймають робочі органи на висоту до 35 см.  Проте і цього буває замало. Тоді залучають гі дравлічну систему, яка піднімає все крило на 15°.  Ширина колії DRAGON може змінюватися у ме жах від 2,5 до 3,5 м. 

Робочий тиск у системі становить 1 – 5 бар.  Його створює відцентровий насос продуктивні стю 560 л/хв із гідравлічним приводом. Норма  внесення добрив може змінюватися за допомо гою бортового комп’ютера ARAG BRAVO 180S із  кабіни трактора у межах від 50 до 600 л/га.  Комп’ютер також дає змогу виконувати посек ційне відключення. 

Глибину внесення можна регулювати від 3 до  9 см. Кліренс 80 см дає змогу працювати з культу рами на різних стадіях вегетації. Оптимальна ро боча швидкість – 10 км/год. Під час роботи пе редбачено посекційне відмикання внесення, а  також за потреби – зміна ширини колії. 

Коментар фахівця:
Сергій Скальський, головний агроном ТОВ «Полковничий хутір»
Ставищенського району Київської області: – У землекористуванні нашого
господарства знаходиться близько 2700 га земельних угідь. Активно
розвиваємо рослинництво – вирощуємо зернові та технічні культури. Це,
передусім, кукурудза на зерно, озима пшениця, соя та соняшник.
Коли постало питання придбання підживлювача посівів рідкими
мінеральними добривами, то ми обрали агрегат Dragon робочою шириною
11,9 м та об’ємом бака для добрив 6000 л, який виготовляє компанія «Ропа
Україна». Вносимо переважно КАС 28 та КАС 32. Підживлюємо озиму
пшеницю, кукурудзу на зерно та соняшник. Агрегатуємо ми його з трактором
John Deere 6810 потужністю 120 к.с. На озимій пшениці ми працювали з
міжряддям 35 см, а на підживленні кукурудзи та соняшника міжряддя було
70 см.
За час перебування у господарстві, а це вже два роки, Dragon себе
показав як надійна та продуктивна машина. Залежно від виробничих умов
годинна продуктивність агрегату становить від 10 до 11 га. Норма внесення
добрив на озимій пшениці становила 120 кг/га. Добрива вносяться
рівномірно за шириною захвату і відповідно до встановленої норми. Машина
дуже проста у налаштуваннях, зручна в роботі та в обслуговуванні.

 

FAST

Компанія FAST (США) має у своєму арсеналі  аплікатори, які виконують внутрішньоґрунтове  внесення рідких мінеральних добрив на опти мальну глибину та у місці, де вони найкраще до ступні для кореневої системи рослин перед са мим початком періоду їх інтенсивного росту.

Аплікатори FAST виготовляють кількох моделей  та модифікацій (усього майже 20) з робочою шириною захвату від 9 до 36 м та об’ємом бака для  рідких мінеральних добрив від 4 тис. до 10 тис. л.  Аплікатори FAST вносять добрива на глибину до  15 см, і їх можна застосовувати на посівах усіх  культур – зернових, технічних тощо.

Основу аплікаторів FAST становить підсилена,  міцна та жорстка двобалкова багатосекційна  рама, на якій встановлені секції сошників із дис ками діаметром 510 мм. За потреби сошники  можна встановлювати з міжряддям від 25 до  100 см. Сошники мають литу конструкцію, що  надає їм міцності й довговічності. 

Бокові секції рами мають діапазон переміщен ня у вертикальній площині 15° догори і 8° донизу,  відтак машина чудово копіює рельєф поля, до тримуючись таким чином встановленої глибини  внесення добрив. Завдяки колесам великого діа метра розміром 380/90 R46 аплікатор має високу  прохідність і створює менший питомий тиск на  ґрунт. Кліренс машин FAST на таких шинах ста новить не менше 74 см. Також передбачена мож ливість змінювати ширину колії, яка може бути  2,10, 2,80 та 3,05 м. 

На твердих ґрунтах сошники примусово за глиблюються завдяки гідроциліндрам, які розмі щені по одному на лівій та правій балках рами ма шини. Висота розміщення рами визначає глибину  внесення добрив. Вона змінюється за допомогою  гідроциліндра, а положення рами за висотою у ро бочому положенні фіксується шляхом встанов лення на шток циліндра або зняття з нього регулю вальних кліпс, виготовлених із алюмінієвого сплаву. Тиск у нагнітальній магістралі подавання  добрив (до 5 бар) створюють гідравлічні відцен трові насоси, продуктивність яких, залежно від ширини захвату, становить від 200 до 700 л/хв. Транспортна ширина аплікаторів FAST не перевищує 3,40 м, а висота – 3,80 м. Це єдиний у  світі модельний ряд широкозахватних аплікато рів рідких добрив із такою компактною кон струкцією.  

ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»

Вітчизняний виробник сільськогосподарської  техніки ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»  виготовляє агрегати ін’єктивного типу для вне сення рідких мінеральних добрив серії ПЖУ мо делей ПЖУ 5000 та ПЖУ 3000. Головними відмін ностями між цими двома моделями є об’єм бака  (5000 і 3000 л відповідно), а також ширина захвату  12 та 8,4 м відповідно. 

Аплікатор призначений для внесення в ґрунт  рідких мінеральних добрив (аміачної води та  КАС) щільністю не більше 1,3 г/см3. Агрегатами  ін’єктивного типу також можна підживлювати  культури у господарствах, де практикують нульову технологію обробітку ґрунту, у разі, коли чис ленні пожнивні залишки перешкоджають про никненню елементів живлення до кореневої сис теми культур. Глибина внесення добрив – до  70 мм. Робоча швидкість агрегату становить 5 –  8 км/год. 

Подавання рідких мінеральних добрив відбува ється за допомогою відцентрового насоса американської фірми ACE PUMP. Привод насоса здій снюється від гідравліки трактора в компонуван ні з системою контролю REKORD, завдяки чому  підтримується норма внесення рідини незалежно від зміни швидкості руху агрегату. Внесення рідких добрив у ґрунт забезпечу ється за допомогою ін’єктивного робочого ор гану. Він складається з колеса, виготовленого з  нержавіючої сталі, та інжекторних дозаторів,  за допомогою яких рідина подається у ґрунт.  Їхня якість дає змогу успішно проводити обро біток навіть важких за гранулометричним  складом глинистих і кам’янистих ґрунтів. Вне сення добрив відбувається під тиском 2 – 4  бар, що зводить до мінімуму можливість заби вання робочих органів. Норма внесення доб рив може змінюватися у діапазоні від 100 до  800 л/га.  

Подавання робочої рідини відбувається через  витратоміри, на яких закріплені форсунки з ка ліброваними отворами (шайба-дозатор). Витра томіри розподіляють загальний потік рідких  добрив до робочих органів культиватора й за безпечують рівномірність внесення за шири ною захвату, а також запобігають витіканню  добрив за зменшення тиску в системі до 0,5 бар.  Витратомір застосовують для візуалізації проце су внесення добрив, і у разі потреби він сигналі зує про забивання робочого органу. 

На аплікаторі встановлений міцний поліетиленовий бак із перегородками, стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання та агресивного хімічного середовища, якими є рідкі мінеральні добрива. Товщина стінки бака – 10 мм.  Підсилені зовнішні ребра надають баку додаткової міцності.

DUPORT

Компанія DUPORT (Нідерланди) є одним із про відних виробників машин для внесення рідких  добрив. Агрегат Liquiliser спеціально розроблений  для ін’єкції рідких мінеральних добрив у ґрунт,  безпосередньо в прикореневу зону рослин.  

Використання Liquiliser дає змогу ефективно  вносити добрива навіть за несприятливих погод них умов. Така технологія пригнічує розвиток  бур’янів, адресно забезпечуючи культури пожив ними речовинами. 

Агрегатами ін’єктивного типу також можна під живлювати культури у господарствах, де практи кують нульову технологію обробітку ґрунту, в  разі, коли численні пожнивні залишки перешко джають проникненню елементів живлення до ко реневої системи культур. 

Агрегати Liquiliser виготовляють у шести моди фікаціях із шириною захвату від 4,5 до 12 м та  об’ємом бака для добрив 5, 6 м3 (виготовлені зі  склопластику) та 8,5 м3 (із нержавіючої сталі).  

Машина має дві основні частини – бак із тран спортними колесами та міцна рама з дисками, які  оснащені спеціальними довгими голками зав довжки 8 см, через які рідкі добрива подаються у  ґрунт на встановлену глибину. Робочий тиск у сис темі створюють насоси продуктивністю 250 л/хв.  

Робочі голки (матеріал – нержавіюча сталь) під силені наконечниками, виготовленими з карбід вольфрамового сплаву, пригвинчені до ін’єкційних  дисків і функціонують разом із міцними, надійни ми, одноплечовими пружинами. Їхня якість дає  змогу успішно проводити обробіток навіть важ ких за гранулометричним складом глинистих та  кам’янистих ґрунтів. Колеса розміщені на відстані  25 см один від одного з поздовжнім розташуван ням між рядами 16 см. Це дає змогу оптимально  розподілити добрива по всій площі поля. 

На моделях із шириною захвату більше 12 м  встановлено по 2 насоси продуктивністю 250 л/хв.  Норма внесення добрив змінюється у межах від  150 до 1000 л/га. Відбувається це завдяки високоточному керуючому блоку, який забезпечує ефек тивність і точність внесення добрив.

Blu-Jet

Аплікатори Blu-Jet (США) можуть вносити рідкі  добрива, зокрема аміачну воду, КАС та РКД. Для  українського ринку такі агрегати досить актуальні  та затребувані, адже через досить часті посухи  тверді гранульовані мінеральні добрива не діятимуть так ефективно, як рідкі. 

Моделі Blu-Jet мають ширину захвату від 6 м до  27,5 м, а об’єм робочого баку для добрив варіює від  2 т до 11,5 т. Обладнання Blu-Jet придатне для під живлення як зернових, так і просапних культур.  Робочий кліренс агрегатів становить до 79 см, а це  дає змогу підживлювати рослини, приміром куку рудзу, до фази 7 – 8 листків. 

Головними складовими аплікаторів Blu-Jet є рама  з причіпним пристроєм та опорними колесами, ре зервуар для рідких добрив, насос, пульт керування,  а також елементи гідравлічної комунікації.  

Рама агрегатів Blu-Jet спирається на спеціальні  колеса з великим радіусом, що забезпечує зниже ний тиск на ґрунт. Також доступна опція на гусе ничному ходу. Норма внесення рідких добрив і  притискання кожного з робочих дисків відбува ється через спеціальну систему. У результаті ко жен сошник входить у ґрунт на однакову глибину. 

Рама секційна, зварена з металевого профілю. Се редня секція опирається на два опорних колеса. Дві  бокові секції – складні, кожна опирається на одне  опорне колесо. До секцій прикріплені долотоподібні  лапи із закріпленими до них трубками для підґрун тового внесення рідких добрив та дискові ножі. 

Внесення в ґрунт робочої рідини виконується як  завдяки системі (JetStream) подавання з форсунки  в борозну за диском, так і завдяки ножу, який за кріплений за диском. Глибина внесення добрив  може регулюватися у межах від 5 до 10 см.

Резервуар для рідких добрив виготовлений зі спе ціального хімічно стійкого пластику (товщина стін ки 1,5 см), обладнаний покажчиком рівня рідини по плавкового типу. Заправляють резервуар через верхню горловину від заправних засобів на різних  моделях заправний порт швидкого з’єднання може  бути або 2 або 3 дюйма. Пульт керування клапанами  та манометр забезпечує управління системою внесення добрив у автоматичному режимі. Робочу ріди ну подає механічний насос CDS John Blue PNG 7055  із приводом від колеса або гідравлічним Hypro 9303.  При використанні Hipro 9303 можливі різноманітні  системи керування, такі як: секційне відключення,  посекційне регулювання норми виливу, контроль  забивання по кожному сошнику з виводом на моні тор, візуальний контроль виливу та багато іншого.  Контактний привод насоса у комбінації зі спеціаль ною системою колтерів для внесення добрив змен шує ризик надлишкового чи недостатнього внесен ня добрив та забезпечує дотримання встановленої  глибини внесення.