Технічний регламент щодо вимог до бензинів і дизельного палива

0

Анатолій Окоча, канд. техн. наук, доцент, Олександр Лавріненко, ст. викладач, НУБіП України

Кабінет Міністрів України (КМУ) Постановою від 1 серпня 2013 р. за №927 затвердив «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», обов’язкове застосування якого з 10.07.2014 року. Основні положення цього регламенту зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №253 від 25.06.2014 р., №65 від 23.01.2015 р., №391 від 04.06.2015 р. наведено нижче.

Загальні положення

Зазначений регламент встановлює вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі – палива), що виробляють, вводять в обіг і реалізують на території України, з метою захисту життя й здоров’я людей, тварин, рослин, національної безпеки, охорони навколишнього середовища й природних ресурсів. Регламент розроблено з урахуванням відповідних директив Євросоюзу. Його метою є перехід на європейські стандарти моторних палив, адже це вагомий фактор щодо захисту здоров’я людей і охорони навколишнього середовища від шкідливих викидів.

Довідка

Технічний регламент закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги щодо термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

– палива, які мають гарантійний термін зберігання понад 1 рік, що виробляють та/або постачають згідно з державним замовленням для зберігання на підприємствах державного матеріального резерву. Такі палива реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій заборонено;

– палива, які використовують для власних виробничо-технологічних потреб на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах, нафто- й газопереробних підприємствах, і які не мають дозволу на реалізацію через роздрібну мережу автозаправних станцій;

– автомобільні бензини з об’ємною часткою біоетанолу вище за 10%;

– дизельні палива з об’ємною часткою метилових/етилових естерів жирних кислот понад 7%;

– автомобільні бензини та дизельні палива, які не відповідають вимогам (див. нижче), встановленим цим Технічним регламентом, вироблені на виробничих потужностях ПАТ «Укргазвидобування» до 31 березня 2016 р., за умови реалізації через роздрібну мережу автозаправних станцій зазначеного підприємства, на аукціонах (публічних торгах) чи тендерах (виключно для потреб Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями), або за рішенням КМУ.

Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Технічним регламентом допускається в обіг паливо, яке відповідає нормативному документу, згідно з яким воно виготовлене, та яке виготовлене і прийняте для обігу до моменту прийняття Технічного регламенту.

Технічним регламентом передбачено продовження дії стандарту якості автомобільних бензинів і дизельного палива, що відповідає вимогам Євро 3, до кінця 2015 р. Цією ж постановою Кабмін затвердив кінцевий термін введення в обіг палива стандарту Євро 4 – до 31 грудня 2017 р., а Євро 5 – на необмежений термін.

Позначення палив

Згідно з зазначеним Технічним регламентом позначення автомобільних бензинів містить назву і марку бензину та певні групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс:

перша група – літера А, позначення бензину для автомобільних двигунів із примусовим/іскровим запалюванням робочої суміші;

друга група – цифрове позначення октанового числа автомобільного бензину (80, 92, 95, 98) за дослідним методом;

третя група – символи екологічного класу: Євро 3, Євро 4, Євро 5;

четверта група – символ визначення вмісту біоетанолу: Е5, Е7, Е10.

Приклад позначення автомобільного бензину з октановим числом 95 екологічного класу Євро 4 з вмістом біоетанолу до 7%: Бензин автомобільний А-95-Євро 4-Е7.

Позначення дизельного палива містить такі групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс:

перша група – літери ДП, позначення дизельного палива для автотракторних дизельних двигунів;

друга група – літерне позначення кліматичного періоду: Л (літнє), З (зимове), Арк (арктичне);

третя група – символи екологічного класу: Євро 3, Євро 4, Євро 5;

четверта група – символ визначення вмісту метилових/етилових естерів жирних кислот: В0 (за їх відсутності), В5, В7.

Приклад позначення дизельного палива зимового екологічного класу Євро 4 зі вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот до 7%: Паливо дизельне ДП-З-Євро 4-В7.

У позначенні палива має бути вказана торгова марка (товарний знак) виробника. Приклад позначення автомобільного бензину торгової марки «ХХХ» з октановим числом 95 екологічного класу Євро 4 зі вмістом біоетанолу до 10%: Бензин автомобільний марки ХХХ А-95-Євро 4-Е10.

Вимоги щодо обігу палива на ринку

Дозволено виготовлення, введення в обіг та обіг палив, які відповідають вимогам зазначеного Технічного регламенту.

У разі оптового постачання (реалізації) палива постачальник (продавець) повинен надати покупцеві на його вимогу копію декларації про відповідність.

Довідка

Декларація про відповідність продукції документ, який офіційно оформляє виробник товару або продавець відповідно до державних норм, гарантуючи тим самим якість товару, який реалізовує.

За роздрібного постачання (реалізації) палива його позначення має бути розміщено у місцях, доступних для споживача (на паливо-розподільчому обладнанні), а також обов’язково відображено у розрахункових документах.

На вимогу споживача (покупця) продавець зобов’язаний надати копію документа щодо якості (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність.

Кожна партія палива, яку вводять в обіг або вже перебуває в обігу, має отримати документ про якість (паспорт якості).

Документ про якість (паспорт якості) палива має містити:

– дату видачі і номер;

– назву, марку палива;

– товарний знак підприємства-виробника, його повну назву й адресу;

– назву та адресу постачальника (за наявності);

– дату виготовлення палива;

– дати відбирання проби й проведення випробування;

– нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам Технічного регламенту;

– відомості щодо декларації про відповідність;

– посилання на нормативні документи щодо методів випробування згідно з нормативним документом на паливо;

– номер партії (резервуара);

– дані про вид та кількість добавок (адитивів);

– підпис начальника відділу технічного контролю або керівника лабораторії, яка виконує функції цього відділу, чи уповноваженої особи, завірений печаткою.

Вимоги щодо якості палив

Автомобільні бензини. За екологічними показниками встановлено такі екологічні класи автомобільних бензинів: Євро 3, 4, 5. Автомобільні бензини мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

таб 1

Примітка.

1. Для бензинів Е5 і Е7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу – до 3%, ізопропілового спирту – до 10%, ізобутилового спирту – до 10%, трет-бутилового спирту – до 7%, простих етерів – до 15%, інших органічних кисневих сполук із температурою кінця кипіння не вище ніж 210°С – до 10%) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7%.

2. Для бензинів Е10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу – до 3%, ізопропілового спирту – до 12%, ізобутилового спирту – до 15%, трет-бутилового спирту – до 15%, простих етерів – до 22%, інших органічних кисневих сполук із температурою кінця кипіння не вище ніж 210°С – до 15%) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7%.

Заборонено використання в автомобільних бензинах екологічних класів Євро 3, 4 та 5 добавок (адитивів), що мають у своєму складі хоча б один із таких компонентів: фосфор, сполуки свинцю та заліза, ароматичні аміни (монометиланіліни, моноетиланіліни тощо).

Довідка

Літній період з 16 квітня до 15 жовтня (шість місяців); зимовий період з 16 листопада до 15 березня (чотири місяці); перехідний період з 16 березня до 15 квітня (один місяць) та з 16 жовтня до 15 листопада (один місяць).

Також забороняється з 1 січня 2017 р. використання в автомобільних бензинах екологічного класу Євро 5 добавок (адитивів) із концентрацією марганцю більше ніж 6 мг/дм3.

Автомобільні бензини можуть містити барвники та речовини-маркери. Також дозволене додавання до них добавок (адитивів), біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру, які не погіршують експлуатаційних показників палива, негативно не впливають на екологічні, енергетичні й економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та допущені до застосування в установленому порядку.

Дизельне паливо. За екологічними показниками встановлено такі екологічні класи дизельного палива: Євро 3, 4, 5. Дизельне паливо має відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

таб 2

Примітка.

1. Об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива.

2. За температури навколишнього природного середовища нижче мінус 20°С не рекомендовано використання в дизельному паливі метилових/етилових естерів жирних кислот.

Дизельне паливо може містити барвники та речовини-маркери. Можливе додавання до дизельного палива адитивів та добавок на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, негативно не впливають на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, і допущені до застосування в установленому порядку.