ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОДОБРИВ «УАРОСТОК»® ЗА ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ

0

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Богдан Вокальчук, агроном-агрохімік, ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Прискорене і стійке наростання виробництва зерна – основне завдання сільського господарства, у вирішенні якого важлива роль відведена кукурудзі, як одній із найпродуктивніших культур різностороннього використання. Для успішного виконання завдань щодо збільшення виробництва зерна цієї культури, а також надання надійної стабільності зерновому виробництву, особливо важливе значення має збалансована система удобрення, зокрема і застосування мікродобрив.

Мікродобрива є важливим резервом підвищення врожайності та якості зерна кукурудзи. Як відомо, найкращий спосіб забезпечення рослин мікроелементами – позакореневе підживлення, головним чином, у фази інтенсивного росту і розвитку, коли елементи живлення засвоюються рослиною у великих кількостях, а коренева система не завжди здатна засвоїти їх у необхідному обсязі. У стресових ситуаціях (посуха, низькі температури тощо) позакореневе підживлення є практично єдиним способом забезпечення рослин деякими елементами живлення, особливо мікроелементами.

Дослідження щодо впливу позакореневих підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® на врожайність та якість зерна кукурудзи проводили впродовж 2012–2014 рр. на дослідному полі кафедри рослинництва у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція».

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний. Попередником кукурудзи на зерно була пшениця озима. Дослідження проводили на фоні внесення мінеральних добрив N120P90K90 + побічна продукція попередника.

Схема позакореневого підживлення кукурудзи мікродобривами «УАРОСТОК»® включала дві обробки у фазі 3–5 листків добривами «РОСТОК» Макро, 1 л/га + «РОСТОК» Кукурудза, 1 л/га та у фазі 7–8 листків «РОСТОК» Кукурудза, 2 л/га + «РОСТОК» Цинк, 1 л/га.

Агрохімічні властивості добрив «УАРОСТОК»®, які використовували в досліді, наведено в таблиці 1.

таб 1

Примітка: * – добрива містять 5 г/л гумінових речовин та 0,4% амінокислот.

Листкова поверхня є однією з істотних ознак сортових особливостей і має велике значення у розвитку й формуванні продуктивності рослин кукурудзи. Цей біометричний показник – один із критеріїв, які характеризують здатність культури поглинати активну радіацію та накопичувати органічну речовину.

Дослідженнями встановлено, що біологічні особливості гібридів впливали на формування листкової поверхні кукурудзи. У різні періоди перевага за цим показником була у гібрида Ромашка СВ у середньому на 4–8% порівняно з гібридом Ріст СВ (табл. 2).

Таблиця 2.

Динаміка наростання площі листкової поверхні рослин кукурудзи залежно від обробки посівів мікродобривами  «УАРОСТОК»®, тис. м2/га, (середнє за 2012–2014 рр.)

таб 2

У результаті проведених досліджень встановлена очевидна перевага позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® над варіантом без підживлення. Внесення мікродобрив деякою мірою впливало на розміри листкової поверхні рослин кукурудзи впродовж усього періоду вегетації, підвищуючи в середньому цей показник у фазі 9–10 листків на 1% у гібридів Ріст СВ і Ромашка СВ, у період викидання волоті – відповідно на 3 і 2%, молочної стиглості зерна – на 10 і 7%.

Інтегральним показником ефективності будь-якого агротехнічного заходу є врожайність сільськогосподарських культур. Наші дослідження показали, що прибавка врожайності зерна кукурудзи значно змінювалася залежно від року, гібрида та проведення позакореневих підживлень (табл. 3).

Гібриди кукурудзи за роками формували неоднакову врожайність, що зумовлено різними вологозабезпеченням та температурним режимом упродовж вегетаційного періоду, і особливо під час цвітіння. Максимальну врожайність зерна кукурудзи отримали у 2013 році.

Серед гібридів найвищу врожайність сформував гібрид Ромашка СВ, що пояснюється довшим періодом його вегетації.

У результаті проведених досліджень і на основі аналізу отриманих експериментальних даних, слід відмітити, що позакореневе підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® мало вплив на рівень урожайності гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Таблиця 3.

Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від обробки посівів мікродобривами «УАРОСТОК»®,  т/га

таб 3

Дослідження показують, що обробка посівів мікродобривами «УАРОСТОК»® забезпечує прибавку врожаю на рівні 2,4–5,7 ц/га. В середньому за три роки досліджень прибавка врожаю ранньостиглого гібрида кукурудзи (Ріст СВ) становила 3,9 ц/га, а середньораннього (Ромашка СВ) – 4,9 ц/га.

Слід зазначити, що дія мікродобрив «УАРОСТОК»® на ріст і розвиток рослин кукурудзи посилюється у стресові умови вирощування. Так, у 2014 році, коли рослини кукурудзи потрапили під стресові умови у фазі 7–8 листків (часті опади призвели до гострого дефіциту кисню в ґрунті та затримки ростових процесів), й у період цвітіння (температура повітря протягом 12–15 днів перевищувала 32–34°С), прибавка врожаю була значно вищою порівняно із посівами без обробки мікродобривами на 0,54–0,57 т/га залежно від гібриду.

Відмітимо, що на варіантах без внесення мікродобрив за високих температур повітря розрив у тривалості цвітіння волоті й качана становив 12–15 днів, що спричинило череззерницю. На варіантах із внесенням мікродобрив «УАРОСТОК»® ця різниця становила 7–10 днів, що і сприяло формуванню вищої врожайності.

Результати наших досліджень (табл. 4) показують, що позакореневі підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® впливали на кількість білка, крохмалю та жиру в зерні кукурудзи. Так, внесення мікродобрив підвищувало вміст білка на 0,8–0,98, жиру на 0,7–0,8%, крохмалю – на 1,5–2,5% залежно від гібриду.

Таблиця 4.

Якість зерна гібридів кукурудзи залежно від обробки посівів мікродобривами «УАРОСТОК»®,%

таб 4

  • , позакореневі підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® в критичні фази розвитку рослин кукурудзи активізували біохімічні процеси в рослинах, що сприяло не лише підвищенню врожайності, а й покращенню якісних показників  продукції.